skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

vogels

Waarom een zelfevaluatie?

Een zelfevaluatie is een middel om op het eigen functioneren van een bestuur of toezichthoudend gremium te reflecteren met als doel om dit te verbeteren. Wet-en regelgeving en gedragscodes in de financiële- en woningcorporatiesector schrijven jaarlijkse zelfevaluaties van besturen en toezichthoudende gremia voor, al dan niet onder externe begeleiding.

Wat is een goede zelfevaluatie?

Een goede zelfevaluatie wordt gedegen voorbereid en heeft een vooraf bepaald doel. De zelfevaluatie vindt plaats in een aparte bijeenkomst los van de vergadercyclus. Dit kan zowel in een fysieke bijeenkomst als in een online bijeenkomst. Iedereen participeert (óók de voorzitter) in een veilige sfeer waarin ieder zich constructief opstelt en aan bod komt. Tijdens een goede zelfevaluatie leidt reflectie en verdieping tot nieuwe inzichten. Gemaakte afspraken en acties worden vastgelegd en opgevolgd.
DNB heeft eind 2016, begin 2017 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zelfevaluaties bij vijftig middelgrote pensioenfondsen.

Voor welke gremia bieden wij zelfevaluaties?

Mens&Kennis begeleidt zelfevaluaties voor besturen en diverse gremia rondom het bestuur, zoals Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, Verantwoordingsorganen, Belanghebbendenorganen en commissies.

Mens&Kennis biedt zelfevaluaties in diverse varianten:

1.ZelfevaluatieZelfevaluatie aan de hand van geïnventariseerde onderwerpen, of aan de hand van casuïstiek of aan de hand van Boardroom Dynamics.
2.Zelfevaluatie inclusief interviewsUitkomsten van persoonlijke interviews of online vragenlijsten vormen extra input voor de zelfevaluatie.
3.Zelfevaluatie inclusief observatie bestuursvergaderingObservaties vormen extra input voor de zelfevaluatie.
4.Zelfevaluatie met gebruik van de Insights Discovery-methodiek als meetinstrumentZelfevaluatie aan de hand de uitkomsten van Insights Discovery, die inzicht geven in individueel voorkeursgedrag en in de complementariteit van het bestuur.
Back To Top