skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MENS&KENNIS BV

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Mens&Kennis BV (hierna Mens&Kennis) en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
1.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3. Algemene (inkoop-)voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2. Aanbiedingen
2.1 Een aanbieding van Mens&Kennis is vrijblijvend tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
2.2 Andere documentatie (waaronder ook de website) van Mens&Kennis opgenomen gegevens, zoals prijzen, tarieven en specificaties, zijn aan wijziging onderhevig en binden Mens&Kennis niet.

3. Grondslag offertes
Offertes van Mens&Kennis zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Mens&Kennis zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Als Mens&Kennis verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of Datanetaansluiting.

5. Het betrekken van derden bij de opdracht-uitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Mens&Kennis geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Totstandkoming van een overeenkomst
6.1 Tussen Mens&Kennis en Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de aanvaarding van een aanbieding van Mens&Kennis door Mens&Kennis wordt ontvangen.
6.2 Gaat aan een schriftelijke order van Opdrachtgever geen aanbieding van Mens&Kennis vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbieding van Mens&Kennis dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat, hetzij de schriftelijke orderbevestiging door Mens&Kennis wordt verzonden, hetzij een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

7. Tarieven en kosten van de opdracht
7.1 De prijzen en tarieven luiden in Euro’s, excl. BTW.
7.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Mens&Kennis noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Tariefswijzigingen blijven bij een doorlopende opdracht beperkt tot 1 maal per jaar. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
7.3 Mens&Kennis geeft Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de overeenkomstig het voorgaande aangepaste prijzen en tarieven.

8. Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van Mens&Kennis door Opdrachtgever.
8.2 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd.
8.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Mens&Kennis moet maken tot verhaal van haar vordering(en) op Opdrachtgever, zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 500,-.

9. Overdracht rechten en verplichtingen
Mens&Kennis heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen en de uitoefening van haar rechten uit deze overeenkomst over te dragen aan één of meer derden, waarmee Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen op voorwaarde dat Mens&Kennis schriftelijk Opdrachtgever hiervan in kennis stelt.

10. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Mens&Kennis de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

11. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de adviseur worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie Mens&Kennis verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Mens&Kennis kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Mens&Kennis, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. De compensatie is gemaximeerd op de helft van het gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag. Het bureau mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

13. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Mens&Kennis. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Mens&Kennis. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Vertrouwelijkheid
Mens&Kennis is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

15. Aansprakelijkheid/garantie
Mens&Kennis is niet aansprakelijk voor directe en/of gevolgschade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Mens&Kennis. In ieder geval is een schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Mens&Kennis in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratie-bedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

16. Werkingssfeer en Geschillen
Op alle door Mens&Kennis gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17. Geluids- en/of video opnames
Mens&Kennis kan geluids- en/of video opnames van begeleidingen en trainingen maken, uitsluitend ten behoeve van supervisie en opleidingsdoeleinden van de bij- en nascholing van haar begeleiders en trainers.

18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Mens&Kennis (www.mnks.nl). Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1 maart 2020 Mens&Kennis BV ©

Back To Top