Zelfevaluaties

vogels

Waarom een zelfevaluatie?

Een zelfevaluatie is een middel om op het eigen functioneren van een bestuur of toezichthoudend gremium te reflecteren met als doel om dit te verbeteren. Wet-en regelgeving en gedragscodes in de financiële- en woningcorporatiesector schrijven jaarlijkse zelfevaluaties van besturen en toezichthoudende gremia voor, al dan niet onder externe begeleiding.

Wat is een goede zelfevaluatie?

Een goede zelfevaluatie wordt gedegen voorbereid en heeft een vooraf bepaald doel. De zelfevaluatie vindt plaats in een aparte bijeenkomst los van de vergadercyclus. Iedereen participeert (óók de voorzitter) in een veilige sfeer waarin ieder zich constructief opstelt en aan bod komt. Tijdens een goede zelfevaluatie leidt reflectie en verdieping tot nieuwe inzichten. Gemaakte afspraken en acties worden vastgelegd en opgevolgd.
DNB heeft eind 2016, begin 2017 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zelfevaluaties bij vijftig middelgrote pensioenfondsen.

Voor welke gremia bieden wij zelfevaluaties?

Mens&Kennis begeleidt zelfevaluaties voor besturen en diverse gremia rondom het bestuur, zoals Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, Verantwoordingsorganen, Belanghebbendenorganen en commissies.

 

Mens&Kennis biedt zelfevaluaties in vijf varianten:

1)    Klassieke zelfevaluatie

Een zelfevaluatie met een reflecterend karakter betreffende het functioneren van het bestuur of het toezichthoudend gremium met als doel het functioneren naar een hoger plan te brengen. In deze klassieke zelfevaluatie besteden wij o.a. aandacht aan de geschiktheid van het gremium, de kwaliteit van de besluitvorming en het gedrag en de cultuur.

2)    360°-Evaluatie

Door eigen en andermans ogen. In deze 360°-variant verzamelen we feedback op het functioneren van het bestuur en / of toezichthoudend orgaan zelf én bij diverse gremia en organisaties waar interactie mee plaatsvindt. Reflectie op de eigen feedback en op die van de omgeving geeft extra inzicht en helpt om het functioneren te verbeteren.

3)    Zelfevaluatie op het gebied van teameffectiviteit en persoonlijke effectiviteit

Centraal in deze variant van zelfevaluatie staat de complementariteit van het bestuur of toezichthoudend orgaan op het gebied van voorkeursgedrag. Aan de hand van de Insights Discovery-methodiek meten we het individuele voorkeursgedrag en stellen we een teamanalyse op. Het verkregen zelfinzicht en inzicht in de ander resulteert in een gremium waarbinnen men beter op elkaar afstemt en effectiever samenwerkt. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk (vertrouwelijk) profiel. Voor de beeldvorming kunt u via info@mnks.nl een voorbeeldprofiel aanvragen. In het tijdschrift PensioenAdvies hebben wij een artikel gepubliceerd waarin we de Insights Discovery-methodiek verder toelichten.

4)    Zelfevaluatie naar aanleiding van observatie (bestuurs)vergadering

Mens&Kennis observeert gedurende drie uur de (bestuurs)vergadering en vervaardigt een rapport met alle observaties. In een aparte sessie faciliteert Mens&Kennis een zelfevaluatie waarin de observaties als basis dienen.

5)    Zelfevaluatie van de boardroom dynamics

De boardroom dynamics staan centraal in deze variant van zelfevaluatie. We laten de bestuursleden op een veilige manier reflecteren op het eigen handelen aan de bestuurstafel. Tevens geven we handvatten om effectief en constructief met elkaar te communiceren, zoals hoe elkaar feedback te geven en hoe om te gaan met conflicten. Mens&Kennis verzorgt sinds 2012 colleges Boardroom Dynamics in het Pensioen Executive Programma van de Erasmus Universiteit en zet elementen van dit programma in tijdens de zelfevaluatie van de boardroom dynamics.

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...